Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui

Anunturi importante

Anunt important COVID 19

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui, cod fiscal 3337737, telefon 0235485017, fax 0235485017, email primaria_oltenesti@yahoo.com, persoană de contact Antohi Edmond.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: - teren în suprafața de 1.670 mp, situat în intravilanul satului Curteni cu număr cadastral 75344, apartine domeniului privat al Comunei Oltenești. - teren în suprafața de 8.032 mp, situat în intravilanul satului Târzii cu număr cadastral 74865, aparţine domeniului privat al Comunei Oltenești. Concesiunea se face conform H.C.L. nr. 16/19.02.2020 si O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Oltenești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul general al Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 de lei, se achită numerar la casieria Primariei Comuna Oltenești.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/05/2020, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/06/2020, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Primaria Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/06/2020, ora 12.00, la Primaria Comunei Oltenești.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, tel/fax 0235311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/05/2020

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Activităţile specifice zonei sunt:
- Agricultura
      Agricultura ce se practică la nivelul satelor şi al comunei, nu cunoaşte un nivel superior nici din punct de vedere al tehnologiei şi implicit nici din punct de vedere al producţiei. Producţiile obţinute sunt livrate direct pe piaţă de către producători, pentru schimbul de produse cu cei din zonele montane, cu marii investitori din zona sau pentru consumul propiu în gospodării. 
      Se cultiva ca plante tehnice şi inul şi cînepa dar cel mai mult se cultiva cînepa fiindcă este de mare folos în gospodărie. In trecut, pentru obţinerea firului de cînepă, cînepa se punea la dubit în apă se bătea la meliţoi se dădea la raghilă se făcea caere şi se torcea. Din firul rezultat prin prelucrarea cînepei se ţesea iar materialul se folosea la confecţionarea hainelor, se făceau saci, mindire pentru paturi (mindirul are forma unui sac care se umple cu paie şi se pune pe pat). Uneltele cele mai folosite la prelucrarea lînii sunt: peptenii, furca şi fusul de tors, stative, ursitoare, vîrtelniţă, iţe de ţesut, suluri, meliţă şi raghilă acestea din urmă fiind folosite doar la cînepă.
- Creşterea Animalelor
- Pescuit
      Pescuitul se face cu undiţa, volocul, ciorpacul şi coşurile special împletite din răchită.
- Viticultură
      Cel mai răspîndit vin din gospodăriile localnicilor este nohanul, doar acest vin este adunat şi pus pe soi iar celelalte sunt amestecate formînd un aşa zis buchet.
Strugurii după ce se culeg se zdrobesc în căzi din lemn cu ajutorul zdobitoarelor, se scoate mustul din tescovină (se trage răvacul) se pune în butoaie iar tescovina se trage la teasc. În trecut oamenii nu dispuneau de zdobitor şi teasc, ei aveau un călcător unde se punea sacul cu struguri şi se călca cu picioarele. Călcătorul era un jgheab făcut din lemn cioplit de salcie.
- Pomicultură
- Silvicultură

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech